Cookies help us give you the best experience of our site. However, you can change your cookie settings in your browser depending on your preferences. Please read more about our cookies in our Cookie Policy.

16:30 | November 12, 2019

Why is it so expensive to hire a makeupartist?

Jag såg en video i morse som jag tyckte var right on the spot! Kolla om ni kan se videon HÄR (annars får jag försöka länka den på nåt annat vis)
Det är en video om hur en person lagar sin osynliga mat med det “esposure” den fick för jobbet som den gjorde gratis.
Det är ofta stora företag och tidningar som erbjuder jobb för “Exposure” och säger “det är bra för dig att synas med oss”

Jag har gjort många jobb gratis, just av anledningen att “det är bra för mig” eller helt enkelt för att de är kul jobb, och jag har också haft det privilegiet att faktiskt kunna jobba gratis ibland, vilket långt ifrån alla kan.. MEN, ALLA måste också komma ihåg att sätta ett värde på sig själva och den utbildning, material samt såklart erfarenhet och ev. spetskompetens som man har.

Varför kostar det egentligen så mycket att anlita en makeupartist, stylist, fotograf osv?
Jag ska utgå från min erfarenhet som frilansande makeupartist då jag inte har lika bra koll på tex. Stylister och frisörer, men principen är ändå densamma.

 

 • Först och främst så är en makeupartistutbildning icke gratis.. den kan kosta 60-70 000 och uppåt om man går sin utbildning efter gymnasiet
 • Jag börjar jobba sekunden efter jobbet bokats in. Jobbar jag med en känd person vill jag gärna göra lite research på vad personen brukar ha för smink i vanliga fall, och är det ett jobb för ett företag sätter jag mig och börja rita face charts utefter vad företaget tänkt sig. Är personen vegan? använder bara veganska, cruelty free produkter? detta är sånt jag få ta med i beräkningen, och får lägga ner tid på att researcha.
 • Researcha efter de absolut bästa produkterna till torr/oljig/kombinerad hud, vad funkar bäst på röda mattan? vilken primer är bäst? det är en himla massa produktresearch som aldrig tar slut eftersom det hela tiden kommer nya grejer på marknaden.
 • Jag måste såklart se så att jag har allt material hemma jag behöver. Har jag inte det så måste jag ge mig ut på shoppingtur, vilket oftast blir rundor på stan eftersom jag inte vågar lita på att posten kommer i tid om det är bråttom.
 • kvällen innan jobb packar jag min väska och bockar av så att jag har med mig allt jag behöver. Packar även ner saker som nål/tråd, mensskydd, tejp, ögonmasker, extra mobilladdare, lite snacks, osv då detta är saker som alltid någon behöver.
 • Klockan ställs ofta tidigt, och jobbet kanske inte alltid är i den stad jag bor i, vilket ibland kan kräva flera timmar på vägen innan jag  kommer fram till mitt jobb. Ofta är det också jobb på helger och på obekväma arbetstider, i obekväma arbetspositioner och med dåligt ljus
 • Väl på jobb gör jag av med material i form av smink, engångsborstar, lösfransar, tops, pads, handsprit, rengöringar, krämer, masker..
 • Åker ofta hem sent, och beroende när jag började så kan det ibland gått över 14 timmar från dess att jag lämnade hemmet tills jag kommer hem igen
 • Väl hemma måste ALLT renöras, penslar tvättas ordentligt, handdukar tvättas, neccesärer rengörs, produkter torkas av så att allt är rent och fint tills nästa jobb. Makeup är ju hygienartiklar, så när något är gammalt så slängs det och byts ut till nya produkter, som förstås inte är gratis då jag vill jobba med BRA produkter jag vet att mina kunder tycker om.
 • Tar något slut så måste det fyllas på till nästa jobb, vilket betyder mer shopping och pengar läggs på nya produkter, hygienartiklar osv.
 • Som egenföretagare så betalar man ju såklart skatt, arbetsgivaravgift osv. och jag måste precis som alla andra betala hyra, äta mat, och köpa toapapper. därför, för att kunna ta ut en vettig lön så KAN jag inte göra en sminkning för 300 spänn på en timme.. Det går inte. Det som är en timmes jobb för kunden, ÄR INTE en timmes jobb för makeupartisten. Jag vet inte huuuur många gånger jag fått höra “men det tar ju bara en timme”….
  300 spänn på faktura för mig är knappt 150 spänn ner i min ficka.. för 150 spänn kan jag knappt få en bra ny mascara för till mitt kit om den tar slut

 

Så, vill du anlita en specifik makeupartist, stylist, eller frisör och har specifika krav, så måste du respektera dennes kompetens och vad den tar betalt, annars, som Ida skriver i sitt fantastiska inlägg, får du sänka dina krav och kanske inte anlita den person med exakt den kompetens du söker, eller göra makeupen själv.

För även om det är världens bästa och roligaste jobb, så jobbar jag inte gratis “för att det är kul”

Läs gärna Idas Inlägg HÄR

 

ENGLISH:

I saw a video this morning that I thought was right on the spot! See if you can watch the video HERE (otherwise I may try to link it in some other way)
It is a video about how a person prepares their invisible food with the “exposure” they got for the job they did for free.
Often large companies and magazines offer jobs for “Exposure” and say “it is good for you to be seen with us”

I’ve done many jobs for free, just because “it has been good for me” or simply because they are fun jobs, and I’ve also had the privilege of actually being able to work for free sometimes, which far from everyone can .. BUT, EVERYONE also has to remember to value themselves and the education, materials and of course experience and possibly. excellence that one has.

Why does it cost so much to hire a makeup artist, stylist, photographer, etc.?
I will talk from my experience as a freelance makeup artist.

 • First and foremost, a makeup artist education is not free .. it can cost 60-70,000SEK and more if you attend your education after high school
 • I start working the second after the job is booked. If I work with a celebrity, I would like to do some research on what kind of makeup the person usually wears, and if it is a job for a company, I sit down and start drawing face charts according to what the company have asked for. Is the person vegan? using only vegan, cruelty free products? this is the kind of things I have to include in the calculation, and have to spend time researching on.
 • Research the absolute best products for dry / oily / combined skin, what works best on the red carpet? which primer is the best?
  There is of a lot of product research that never ends because new stuff is constantly coming out on the market.
 • Of course, I have to make sure I have all the material I need. If I don’t have it then I have to go on a shopping trip
 • The night before the gig I pack my bag and check so that I have everything I need. I also packs things like needle / thread, tampons, tape, eye masks, extra mobile chargers, some snacks, etc. as these are things that always someone needs.
 • The clock is often set early, and the gig may not always be in the city I live in, which can sometimes require several hours on the road before I arrive at my gig. Often there are also gigs on weekends and on uncomfortable working hours, in uncomfortable work positions and with poor lighting.
 • Once at work, I use makeup, lashes, qtips, pads, sanitizer, cleansers, creams, masks ..
 • I Often go home late, and depending on when I started, it can sometimes be over 14 hours from when I left home until I get home again
 • Once at home, EVERYTHING needs to be cleaned, brushes washed properly, towels washed, makeup bags cleaned, products cleaned off so that everything is clean and nice until the next gig. Makeup is, after all, hygiene items, so when something is old it is thrown out and replaced with new products, which of course is not free as I want to work with GOOD products I know my customers like.
 • If I run out of something, I must get a new one for the next job, which means more shopping and money is spent on new products, hygiene items, etc.
 • As a self-employed person, of course, you pay taxes, employers’ fees, etc. and I have to pay rent, eat food, and buy toilet paper just like everyone else. therefore, to be able to take a reasonable salary I CANNOT do a makeup for 30 dollar in an hour .. It is not possible. What is an hour’s job for the client is NOT an hour’s job for the makeup artist. I do not know how many times I’ve heard “but it only takes an hour” ….
  30 dollars on invoice for me is like 15 dollars in my pocket .. for 15 dollars I can barely get a good new mascara for my kit if it runs out.

So, if you want to hire a specific makeup artist, stylist, hairdresser or photographer and have specific requirements, then you have to respect their skills and payment, otherwise, as Ida writes in her fantastic post, you have to lower your requirements and maybe not hire it person with exactly the skills you are looking for, or do the makeup yourself.

Because even though it is the world’s best and most fun job, I don’t work for free “because it is fun”

Please read Ida’s Post HERE

 

5 kommentarer17:01 | November 4, 2019

my Perioral Dermatitis is back

Jag tror att min Perioral Dermatit kommit tillbaka 🙁
jag har inte haft det på år nu.. och ändå får jag mail och meddelanden dagligen om det, och hur jag fick bort det. Det är typ det mest sökta på mitt namn på google..
Så jag tänker vi tar allt här i ett inlägg.

Det har börjat på precis samma ställe som sist. har känt mig torr och kliig vid näsvingen i typ två veckor, sen idag kom små bubblor också.
Ganska jäkla säker på att det är PD som dykt upp.

Så för att svara på frågan hur det försvann sist, så använde jag mig utav en antibiotikakräm (denna), samt en kräm för Rosacea som heter Rosazol som går att köpa på apoteket.
Sen vet jag inte om det var just dessa krämer som fick det att försvinna eller om det försvann av sig själv med tiden.  Får se nu hur det går om jag använder samma typ av krämer.

Jag vet att man rekommenderar nollbehandling av PD, alltså att inte sminka eller smörja in med något kring det drabbade området.
Jag både sminkade och smörjde när jag hade det och det försvann ändå, men vet att alla inte har samma tur tyvärr.
Tror det är extremt olika för alla hur PD beter sig/hur mycket man har osv (jag har nog ganska lite). Men vad jag sett att de flesta gör är att de går på en antibiotikakur för att det ska försvinna, och det gäller tydligen att gå till rätt läkare för att få det utskrivet.
Så, det finns nog inte en behandling som funkar för alla. Utan jag tror man får testa vad som funkar för en själv helt enkelt, hur jäkligt det än är!

Ge mig gärna era bästa tips om ni har några! tror det finns många här som skulle uppskatta det 🙂

 

ENGLISH:

I think my Perioral Dermatitis has returned 🙁
I haven’t had it for years now .. and yet I get emails and DM:s daily about it, and how I got rid of it. 
So, let’s just write a post about it!

It has started in exactly the same place as last time. have felt dry and itchy at the side of the nose for about two weeks, and today small bubbles also appeared.
Pretty damn sure it is PD that has showed up.

So, how did I get rid of it last time? I used an antibiotic cream (this one), as well as a cream for Rosacea called Rosazol that can be bought at the pharmacy.
Then I don’t know IF it was these specific creams that made it disappear or if it disappeared by itself over time. Let’s see how it goes if I use the same creams this time.

I know that they recommend “zero treatment” when you have PD, no makeup or creams or anything around the affected area.
I used both makeup and creams when I had it and it disappeared anyway, but know that not everyone has the same luck unfortunately.
I believe it is extremely different for everyone how PD behaves / how much you have etc. But what I have seen is that most people go on an antibiotic cure to make it go away, and you obviously has to go to the right doctor to get it prescribed.
So, there is probably not a treatment that works for everyone. I think you have to find your own way.. even though it sucks!

Please give us your best tips if you have any tips about PD! think there are many here who would appreciate it 🙂

19 kommentarer17:01 | October 29, 2019

How many products do you use every day?

Hur många produkter använder du varje dag? På daglig basis liksom. Det funderade jag på häromdagen så jag slängde ihop alla produkter och räknade. Då har jag inte räknat in typ schampo och balsam och sånt eftersom jag inte använder det varje dag. Dessa är endast de produkter jag verkligen använder vartenda dag, alla dagar i veckan.

På bilden ovan har vi min morgonrutin som innehåller 4 produkter.
1. jag tvättar ansiktet med pH Formula E.X.F.O Cleanse. Detta är en mild rengöring som även peelar huden (utan korn) och är perfekt för min hud. Och särskilt nu när årstiderna förändras när huden blir fnasig.
2. Ole Henriksen Glow Cycle Serum är ett serum (reklamlänk)som ger glow, reducerar synligheten av porer och fina linjer.
3. Ole Henriksen C-rush brightening Gel Crème (reklamlänk) – Dagkräm som dels dämpar rött samt fungerar bra som en primer för min bas.
4. Ole Henriksen Banana bright Eye Crème (reklamlänk)- Ögonkräm med lite skimmer som reflekterar bort mörka ringar och ger en fräst känsla under ögonen.

Har helt glömt att ta med deon!! så här ska vara 5 produkter. Deon jag använder är Perspirex Comfort

ENGLISH:

How many products do you use each day? On a daily basis. I thought about it the other day so I threw together all the products and counted. Then I have not included shampoo and conditioner and stuff  like that because I do not use it every day. These are just the products I really use every day, every day of the week.

In the picture above we have my morning routine which contains 4 products.
1. I wash my face with pH Formula E.X.F.O Cleanse. This is a gentle cleanser that is exfoliating  (without grains) and is perfect for my skin. And especially now that the seasons change as the skin gets weird.
2. Ole Henriksen Glow Cycle Serum is a serum that provides glow, reduces the visibility of pores and fine lines.
3. Ole Henriksen C-rush brightening Gel Crème – Day cream which partly reduces redness and works well as a primer for my base.
4. Ole Henriksen Banana bright Eye Crème – Eye cream with a little shimmer that reflects away dark rings and gives a refreshed feeling under the eyes.

Totally forgot about the deodorant, so here are 5 products, the deodorant I use is Perspirex Comfort.

 

Min dagliga sminkrutin (parfym fick också hamna här) Dessa ligger inte i någon specifik ordning, här är 10 produkter. (då är ej penslar inräknat)

1. Linda Hallberg Infinity Filter (reklamlänk) för en nedmattande känsla.
2. Le Labo Santal 33 (reklamlänk) är en doft jag bär ofta.
3. Linda Hallberg Infinity Palette (reklamlänk)-  Här är en palett som jag verkligen kan ersätta mycket med! Med denna gör jag highlight, contour, rouge, bryn, ögonskugga, bronzing och eyeliner… Hade jag inte haft denna så hade jag antalet produkter ökat markant
4. Linda Hallberg H2Glow Face Mist (reklamlänk) för Glow on the go!
5. Linda Hallberg Anger Mood Crayon (reklamlänk)- Jag brukar alltid köra röda läppar, iallafall minst en gång om dagen.
6. Milk Makeup Kush Mascara – Mascara brukar jag ha varje dag
7. Emite Correct & Conceal (reklamlänk)är min favoritconcealer och med den kan jag täcka rött, blått och ljusa upp om jag så vill det.
8. Björn Axén  Root Concealer Medium Brown (reklamlänk)för fake fräknar
9. The BrowGal Clear Eyebrow Gel (reklamlänk)är ett måste för fluffiga bryn som håller sig på plats
10. Linda Hallberg infinity Glass (reklamlänk) – Använder denna främst i min bas, och på mina läppar när de känns torra, eller som ögongloss eller ovanpå Anger Mood Crayon

 

ENGLISH:

My daily makeup routine (I also included my perfume here) These are not in any specific order, here are 10 products. (brushes are not included)

1. Linda Hallberg Infinity Filter for a matte feeling
2. Le Labo Santal 33  is a fragrance I often wear.
3. Linda Hallberg Infinity Palette – Here is a palette that I can really replace a lot with! With this I do highlight, contour, blush, eyebrows, eyeshadow, bronzing and eyeliner … If it wasn’t for this one the amount of products have been MUCH higher.
4. Linda Hallberg H2Glow Face Mist for Glow on the go anytime of the day!
5. Linda Hallberg Anger Mood Crayon  – I always go for red lips, at least once a day.
6. Milk Makeup Kush Mascara – I usually wear mascara every day
7. Emite Correct & Conceal  is my favorite concealer and with it I can cover red, blue and brighten up areas of the face
8. Björn Axén Root Concealer Medium Brown for fake freckles
9. The BrowGal Clear Eyebrow Gel is a must for fluffy brows that stay in place
10. Linda Hallberg infinity glass – I mainly use in my base, and on my lips when they feel dry, or as an eye gloss or on top of Anger Mood Crayon

Såhär ser min kvällsrutin ut just nu, 5 produkter, varav två är samma som på morgonen.

1. jag använder samma rengöring, pH Formula E.X.F.O Cleanse även på kvällen, denna går att använda att ta bort ögonmakeup med också, så sålänge jag inte har vattenfast mascara så funkar denna!
2. Ole Henriksen Glow2Oh Dark Spot Toner – En toner som reducerar pigmentförändringar som är otroligt fräsch.
3. Ole Henriksen Banana bright Eye Crème hänger med även på kvällen
4. Ole Henriksen Goodnight Glow – Bästa nattkrämen jag nånsin provat, den ger mig allt jag behöver och doftar magiskt. Funkar så himla bra på min känsliga hud.
5. Smörjer ofta in mig med nån form av olja eller lotion på kvällen. Just nu gillar jag Electric ink Defining Body oil. Kör den över hela kroppen

 

Totalt använder jag på daglig basis alltså minst 18 produkter. Sen så tillkommer ju annat när jag duschar, sminkar mig i olika looks osv.

Hur många produkter använder du på daglig basis, tycker du det är för många? vad skulle du isåfall kunna göra för att minska antalet produkter?

 

ENGLISH:

Here’s how my evening routine looks right now, 5 products (two are the same as in the morning)

1. I use the same cleanser, pH Formula E.X.F.O Cleanse even in the evening, this can be used to remove eye makeup with as well, as long as I do not have waterproof mascara, this works fine 🙂
2. Ole Henriksen Glow2Oh Dark Spot Toner – A toner that reduces pigment spots. And it gives a super fresh feeling after removing makeup.
3. I use Ole Henriksen Banana bright Eye Crème in the evening as well
4. Ole Henriksen Goodnight Glow – The best night cream I’ve ever tried, it gives me everything I need and smells magical. Works so well on my sensitive skin.
5. I use some kind of oil or lotion in the evening. Right now I like Electric ink Defining Body oil. 

In total, I use at least 18 products on a daily basis.

How many products do you use on a daily basis? Do you think there are to many? And what could you do to reduce that amount of products?

4 kommentarer16:01 | October 22, 2019

My 10 favorite shops for halloween props

Tänkte lista lite olika ställen där du kan köpa grejer inför halloween! För det är kanske inte alltid lätt att veta om man är ny i Halloweensvängen.

 1. Buttericks: Här finns det mesta, både kostymer, peruker, linser, latex, blod, tänder, mastix, färg… You name it! Så har du ett Buttericks i din stad kan du skratta dig lycklig, du behöver inte så mycket mer än så för en lyckad halloweenfest
 2. Smink & Perukmakarn: Denna butik finns bara i Stockholm dessvärre, där finns också allt ifrån snor på tub, lösfransar och sminksvampar.
 3. Teknikmagasinet: Har ofta coola linser innan halloween, samt lite mindre förpackningar av fejkblod och vampyrtänder.
 4. Matbutiker: I matbutiker kan du hitta allt möjligt du kan använda inför Halloween, minns ni DENNA där jag använda kolasnören som maskar? Ibland gäller det bara att vara lite  extra kreativ när inspirationen tryter. De svarta fingrarna på första bilden till upp till vänster är gjorda utav eltejp tex..
 5. Naturen: löv, grenar, jord.. Perfekt rekvisita till din Halloweenkostym!
 6. BUBBLARE: Dollar store! Var på Dollar Store I Barkarby häromdagen och JÄKLAR, deras halloweensektion är episk! De har SÅ mycket grejer! och det är allt från smink, kostymer (i lite mindre cool skala kanske, men vem gillar inte lite DIY) och diverse dekorationer.
 7. Kicks, Sephora, Åhléns.. Ja, alla sminkbutiker egentligen. För har du redan ett rött läppglans hemma så kanske du inte behöver köpa extra fejkblod. Du kan göra otroligt mycket med vanligt smink till Halloween!
 8. Beyond Retro: Här brukar jag köpa mina outfits, finns allt ifrån kostymer, bröllopsklänningar, hattar, masker osv.
 9. Maskspecialisten.se: är du ute i god tid kan du alltid beställa på nätet! Maskspecialisten tycker jag är bra. De har verkligen ALLT. Och de har både Kryolan och Grimas som är Cruelty Free. Här har jag beställt storpack till större jobb jag gjort.
 10. Ditt egna hem:  Tro det eller ej, men du kan hitta så otroligt mycket grejer hemma som du kan jobba med. Kanske har du massa gamla kläder i garderoben du kan klippa i? Kolla i skafferiet… Riskorn är bra på att agera ägg från småkryp tex..

Och kom ihåg, du behöver ju faktiskt inte vara läskig på halloween. Det går minst lika bra att klä ut sig till en kändis eller varför inte köra på tidsbestämt tema?

 

ENGLISH:

Today I’m going t0 list a few different places where you can buy stuff for Halloween! These are all Swedish shops.. so maybe you don’t know them, but for you, non Swedish speaking people in Sweden, this might be helpful 🙂

  1. Buttericks: Here  you can get pretty much everything, suits, wigs, lenses, latex, blood, teeth, mastix, makeup … You name it! So if you have a Buttericks in your town you can be happy! you don’t need much more than that for a successful Halloween party
  2. Smink & Perukmakarn: This shop is only in Stockholm unfortunately, they also everything from snot on a tube, false lashes and makeup sponges.
  3. Teknikmagasinet: They often have cool lenses for Halloween, as well as smaller packages of fake blood and vampire teeth.
  4. Grocery stores: In grocery stores you can find a little bit of everything that might be useful, do you remember THIS LOOK where I use candy worms as worms? Sometimes you just has to be a little extra creative. The black fingers in the first image to the left are made of electric tape, for example ..
  5. Nature: leaves, branches, soil .. Perfect props for your Halloween costume!
  6. Dollar store! went to Dollar Store in Barkarby the other day and damn, their halloweens section is epic! They have SO much stuff! and it’s all from makeup, costumes (maybe less cool, but who doesn’t like a little DIY) and various decorations.
  7. Kicks, Sephora, Åhléns .. Yes, all makeup stores really. Because if you already have a red lip gloss at home you may not need to buy extra fake blood for only one Halloween party. You can do incredible looks from only regular makeup.
  8. Beyond Retro: Here I usually buy my outfits, they have everything from suits, wedding dresses, hats, masks, etc.
  9. Maskspecialisten.se:  you can always order online! I think the maskspecialisten is great. They really have EVERYTHING. And they have both Kryolan and Grimas which are Cruelty Free.
  10. Your own home: Believe it or not, but you can much stuff at home you can work with. Maybe you have lots of old clothes in the closet you can cut in? Check out the pantry … Rice grains looks really good as eggs for example.

And remember, you don’t have to look scary on Halloween. dress up as a celebrity or have a theme at the party.

2 kommentarer
09:55 | October 14, 2019

5 Tips to make makeup more fun everyday

Makeup kan vara något som lätt blir tråkigt i längden om en bara gör samma saker varje dag, 365 dagar om året.
Jag brukar tänka att smink är som ett klädesplagg, något man tar på sig på morgonen, och tar av sig på kvällen. och något som gärna får inspirera mig under dagen.
Jag tänkte att jag ska peppa er och tipsa om lite roliga och enkla grejer som du kan göra för att twista till din makeup-vardag.

 1. Testa något nytt, du behöver inte nödvändigtvis ändra på din rutin, men istället för din svarta eyeliner, använd en grön eller blå.
 2. Om du är osäker på att du passar i något, testa kvällen innan, innan du går och lägger dig, då vet du tills dagen efter du känner dig helt fantastisk i den nya makeupen eller inte! Och det spelar heller ingen roll om det blir lite halvbra, för då ska du ändå tvätta av det innan sängdags.
 3. Utmana dig själv, testa på en ny färg varje dag under en vecka. Kanske bara en liten detalj som en ny färg på vattenlinjen, eller i ögonvrån. De små detaljerna gör mycket. Kreativitet föder kreativitet!
 4. Sminka dig tillsammans med en vän, utmana varandra, eller sminka varandra.
 5. Inspireras av andra, försök recreata eller inspireras utav någon fin sminkning du sett någon ha eller sett en bild på internet.

 

ENGLISH:

Makeup can be something that easily gets boring in the long run if one just does the same thing every day, 365 days a year.
I usually think that makeup is like a piece of clothing, something you put on in the morning, and that take off in the evening. and something that might inspire me during the day.
I here are some tips on how you can make your makeup more fun on an everyday basis

1.Try something new, you don’t necessarily need to change your routine, but instead of your black eyeliner, use a green or blue one.

2. If you are unsure that you like a certain makeup style, try it the night before, before you go to bed, then you for sure know until the day after you feel absolutely amazing in the new makeup or not! And it doesn’t matter if it turns out bad or not, because you’ll probably take off the makeup before going to bed 🙂

3. Challenge yourself, test a new color every day for a week. Maybe just a small detail like a new color on the waterline, or in the corner of the eye. The small details do a lot. Creativity gives birth to creativity!

4. Do your make up together with a friend, challenge each other, or do each others makeup

5. Get inspired by others, try to recreate or get inspired by a nice make up you have seen somewhere.

3 kommentarer