Cookies help us give you the best experience of our site. However, you can change your cookie settings in your browser depending on your preferences. Please read more about our cookies in our Cookie Policy.

14:01 | July 8, 2015

Strobing – vad är det?

27juni

(på bilden ser du “nya trenden” Strobing, som egentligen bara är highlighting)

Alla pratar om den “NYA” trenden Strobing just nu.. Jag blir lite full i skratt när jag ser att Strobing egentligen bara är highlighting, fast utan all shading.
Nya trenden är alltså att man ska skippa contouringen och gå den mer naturliga vägen med Strobing, alltså skimrig highlighting för en fräsch look med mycket lyster.
Det är så roligt att något så gammalt kan bli hypat med ett nytt namn tycker jag 🙂
Jag kan ju skryta med att jag då har kört strobing i flera år, höhö. då jag aldrig varit ett stort fan utav contouring.

Så nu vet ni det, Strobing är ingenting nytt, bara ett fancy ord för highlighting

/Everyone talks about the “new” trend strobing right now .. I think it’s kind of fun ’cause strobing is just another word for highlighting, without any shading.
Now it’s time to skip the contour and go for a more natural base with strobing, with shimmery highlighting for a fresh and dewy look.
It’s so funny that something so old can be hyped with a new name 🙂
I have used strobing for years years, ’cause I’ve never been a big fan out of contouring.

So now you know it, strobing is nothing new, just a fancy word for highlighting

15 kommentarerVideos

Linda Hallberg at Youtube

16:30 | June 14, 2015

Dagens fråga/Todays question

ljus

Vad använder du dig av för ljus när du lägger din makeup på morgonen? Lampor? dagsljus? berätta! 🙂

/What kind of light do you use when you´re applying makeup in the morning? tell me!

41 kommentarer16:30 | May 13, 2015

Life of a creative mind

13maj6

Sotade och suddade vackra makeuper i all ära, men abstrakt kreativt kaos och kladd är det roligaste jag vet!
Kan säga som såhär att hela mitt badkar var fullt av färg efteråt. Sånt här vill jag göra varje dag. Men kikar jag på statistiken så är inte dessa looker så jättepopulära hos er? och såklart förstår jag det eftersom det kanske inte är nåt man använder till vardags eller fest direkt 😛

Såå..

Vad tycker ni är roligast att läsa/se i min blogg? 

/Wanna do things like this every day! But if I check the statistics, looks like this aren’t that popular.
What to you like the most to see/read about in my blog?

104 kommentarer14:30 | April 29, 2015

Ang. L’oréal & Djurförsök

episkin

Loreal får mycket påhopp kring djurförsök. Tyvärr är det svårt att tvätta bort en stämpel när man väl fått den. MEN tiderna förändras och tekniken går framåt, vilket är helt fantastiskt.
Och i och med att jag nu gör ett större samarbete med L’oréal och har gjort det tidigare så vill jag såklart ha vetskap kring detta.
Jag har fått allt detta förklarat sedan tidigare men har nu fått allt nerskrivet och vill förmedla detta till er.
Det cirkulerar mycket felaktigheter kring L’oréal huruvida de djurtestar eller inte. Allt som står i media förstoras ofta upp och en fjäder blir lätt till en höna.
L’oréal HAR, som väldigt många andra kosmetikaföretag djurtestat ingredienser och produkter, men sedan 2013 är det alltså helt förbjudet att marknadsföra och sälja djurtestade produkter inom EU, oavsett var någonstans produkten är testad. Sedan -89 har Loreal forskat på och använt sig utav syntetisk hud för att testa sina produkter och testar alltså inte sina produkter på djur.

Här är några svar från Loreal jag fick häromdagen

Testar L’Oréal fortfarande sina produkter eller ingredienser på djur?

Svar: L’Oréal använder inte djurförsök för att testa varken produkter eller ingredienser, och vi låter inte heller någon annan utföra djurtester åt oss.

Vårt fokus är att erbjuda säkra, effektiva och innovativa produkter till våra konsumenter världen över. I mer än 30 år har L’Oréal-koncernen investerat i utvecklingen av alternativa testmetoder. Detta gjorde det möjligt att använda alternativa testmetoder långt innan den europeiska lagstiftningen förbjöd djurförsök (Mars 2013). L’Oréals “EPISKIN” är en rekonstruerad hud, som godkänts av EU, och en alternativ testmetod vi använder sedan 1989 för test av både ingredienser och produkter. Besök gärna http://www.invitroskin.com/ för att läsa mer.

Idag har vi också en stor mängd data om ingredienser, vilket gör det möjligt att förutspå en ingrediens potentiella hälsofara, med så kallade “Predictive Methods”.

Men produkten/ingrediensen kan alltså ha testats i ett annat land utanför Europa?

Svar: Förbudet i EU är ett marknadsföringsförbud av djurtestade produkter vilket betyder att produkter som testas på djur – oavsett var – inte får säljas i Europa.

Testar ni på djur i Kina?

Svar: I det specifika fallet med Kina, så är det tillsynsmyndigheten i Kina som utför djurtester på alla kosmetiska produkter innan de släpps på marknaden. Vi tycker att dessa tester är onödiga men kan inte förhindra dem. L’Oréal har inrättat en anläggning för rekonstruerad hud, speciellt för asiatisk hud, och vi deltar i utvärdering av dessa metoder med lokala myndigheter, för att producera hudmodellerna lokalt och göra dem tillgängliga också för andra företag. Vi har delat vår kunskap om alternativa metoder med de kinesiska myndigheterna, inklusive utbildning vilket har lett till att myndigheterna nu har tagit ett första steg mot en validering av våra alternativa metoder i November 2013.

Hur känner ni? Känner ni att ni har fått klarhet i ämnet?
Har ni fler frågor kan kanske inte jag svara på dem eftersom jag absolut inte är någon expert på området.

(detta är inget sponsrat inlägg från L’oréals sida utan är skrivet helt på eget initiativ)

 

/Loreal gets a lot of attacks on animal experiments. Unfortunately, it is difficult to wash away a stamp once you got it. But times change and technology advances, which is absolutely amazing.

And as I am doing a collaboration with L’Oreal, I want to have knowledge about this.
I’ve got all this explained previously, but has now got everything written down and want to tell you about this.
It circulates a lot of errors on L’Oreal whether the animal testing or not.
L’Oréal DID use, as very many other cosmetic companies animal testing for ingredients and products, but since 2013, it is forbidden to market and sell animal-tested products in the EU, regardless of where the product is tested. Since -89 is Loreal researched and used a synthetic skin to test their products and thus do not test their products on animals.

Here are some answers from Loreal I got the other day

Do L’Oréal still test their products or ingredients on animals?

Answer: L’Oréal does not use animal testing to test either products or ingredients, and we do not someone else perform animal testing for us.

Our focus is to provide safe, efficient and innovative products to our consumers worldwide. For more than 30 years, the L’Oréal Group has invested in the development of alternative test methods. This made it possible to use alternative methods of testing long before European legislation prohibiting animal experiments (March 2013). L’Oréal’s “EPISKIN” is a reconstructed skin, as approved by the EU, and an alternative testing method we use since 1989 for testing of both ingredients and products. Visit http://www.invitroskin.com/ to learn more.

Today we have a large amount of data on ingredients, making it possible to predict an ingredient potential health hazard, the so-called “Predictive Methods”.

But the product / ingredient can be tested in a country outside Europe?

Answer: The ban in the EU is a marketing ban on animal-tested products, which means that products that are tested on animals – no matter where – may not be sold in Europe.

Do you test on animals in China?

Answer: In the specific case of China, it is the regulatory authority in China that perform animal testing on all cosmetic products before they are released on the market. We think that these tests are unnecessary but can not prevent them. L’Oréal has set up a facility for reconstructed skin, especially for Asian skin, and we participate in the evaluation of these practices with local authorities, to produce skin models locally and make them available for other companies. We have shared our knowledge about alternative methods with Chinese authorities, including education, which has led the authorities have now taken a first step towards a validation of our alternative approaches in November in 2013.

How do you feel about this? Do you feel that you have received clarity on the subject?

(This is not a sponsored post)

55 kommentarer
10:01 | March 25, 2015

Todays look

27mars

Jag har använt/I’ve used
MAC Technakohl liner Eye-liner kajal Earthline
The balm Balmsai Eyeshadow & brow palette
House of lashes noir fairy (cut in pieces)
Oriflame the one lash resistance mascara

Läppar/Lips
Motives rich formula lipstick Nude

Kinder/Cheeks
NARS Blush orgasm
Anastasia Contour kit

4 kommentarer