Cookies help us give you the best experience of our site. However, you can change your cookie settings in your browser depending on your preferences. Please read more about our cookies in our Cookie Policy.

16:30 | May 13, 2015

Life of a creative mind

13maj6

Sotade och suddade vackra makeuper i all ära, men abstrakt kreativt kaos och kladd är det roligaste jag vet!
Kan säga som såhär att hela mitt badkar var fullt av färg efteråt. Sånt här vill jag göra varje dag. Men kikar jag på statistiken så är inte dessa looker så jättepopulära hos er? och såklart förstår jag det eftersom det kanske inte är nåt man använder till vardags eller fest direkt 😛

Såå..

Vad tycker ni är roligast att läsa/se i min blogg? 

/Wanna do things like this every day! But if I check the statistics, looks like this aren’t that popular.
What to you like the most to see/read about in my blog?

104 kommentarer14:30 | April 29, 2015

Ang. L’oréal & Djurförsök

episkin

Loreal får mycket påhopp kring djurförsök. Tyvärr är det svårt att tvätta bort en stämpel när man väl fått den. MEN tiderna förändras och tekniken går framåt, vilket är helt fantastiskt.
Och i och med att jag nu gör ett större samarbete med L’oréal och har gjort det tidigare så vill jag såklart ha vetskap kring detta.
Jag har fått allt detta förklarat sedan tidigare men har nu fått allt nerskrivet och vill förmedla detta till er.
Det cirkulerar mycket felaktigheter kring L’oréal huruvida de djurtestar eller inte. Allt som står i media förstoras ofta upp och en fjäder blir lätt till en höna.
L’oréal HAR, som väldigt många andra kosmetikaföretag djurtestat ingredienser och produkter, men sedan 2013 är det alltså helt förbjudet att marknadsföra och sälja djurtestade produkter inom EU, oavsett var någonstans produkten är testad. Sedan -89 har Loreal forskat på och använt sig utav syntetisk hud för att testa sina produkter och testar alltså inte sina produkter på djur.

Här är några svar från Loreal jag fick häromdagen

Testar L’Oréal fortfarande sina produkter eller ingredienser på djur?

Svar: L’Oréal använder inte djurförsök för att testa varken produkter eller ingredienser, och vi låter inte heller någon annan utföra djurtester åt oss.

Vårt fokus är att erbjuda säkra, effektiva och innovativa produkter till våra konsumenter världen över. I mer än 30 år har L’Oréal-koncernen investerat i utvecklingen av alternativa testmetoder. Detta gjorde det möjligt att använda alternativa testmetoder långt innan den europeiska lagstiftningen förbjöd djurförsök (Mars 2013). L’Oréals “EPISKIN” är en rekonstruerad hud, som godkänts av EU, och en alternativ testmetod vi använder sedan 1989 för test av både ingredienser och produkter. Besök gärna http://www.invitroskin.com/ för att läsa mer.

Idag har vi också en stor mängd data om ingredienser, vilket gör det möjligt att förutspå en ingrediens potentiella hälsofara, med så kallade “Predictive Methods”.

Men produkten/ingrediensen kan alltså ha testats i ett annat land utanför Europa?

Svar: Förbudet i EU är ett marknadsföringsförbud av djurtestade produkter vilket betyder att produkter som testas på djur – oavsett var – inte får säljas i Europa.

Testar ni på djur i Kina?

Svar: I det specifika fallet med Kina, så är det tillsynsmyndigheten i Kina som utför djurtester på alla kosmetiska produkter innan de släpps på marknaden. Vi tycker att dessa tester är onödiga men kan inte förhindra dem. L’Oréal har inrättat en anläggning för rekonstruerad hud, speciellt för asiatisk hud, och vi deltar i utvärdering av dessa metoder med lokala myndigheter, för att producera hudmodellerna lokalt och göra dem tillgängliga också för andra företag. Vi har delat vår kunskap om alternativa metoder med de kinesiska myndigheterna, inklusive utbildning vilket har lett till att myndigheterna nu har tagit ett första steg mot en validering av våra alternativa metoder i November 2013.

Hur känner ni? Känner ni att ni har fått klarhet i ämnet?
Har ni fler frågor kan kanske inte jag svara på dem eftersom jag absolut inte är någon expert på området.

(detta är inget sponsrat inlägg från L’oréals sida utan är skrivet helt på eget initiativ)

 

/Loreal gets a lot of attacks on animal experiments. Unfortunately, it is difficult to wash away a stamp once you got it. But times change and technology advances, which is absolutely amazing.

And as I am doing a collaboration with L’Oreal, I want to have knowledge about this.
I’ve got all this explained previously, but has now got everything written down and want to tell you about this.
It circulates a lot of errors on L’Oreal whether the animal testing or not.
L’Oréal DID use, as very many other cosmetic companies animal testing for ingredients and products, but since 2013, it is forbidden to market and sell animal-tested products in the EU, regardless of where the product is tested. Since -89 is Loreal researched and used a synthetic skin to test their products and thus do not test their products on animals.

Here are some answers from Loreal I got the other day

Do L’Oréal still test their products or ingredients on animals?

Answer: L’Oréal does not use animal testing to test either products or ingredients, and we do not someone else perform animal testing for us.

Our focus is to provide safe, efficient and innovative products to our consumers worldwide. For more than 30 years, the L’Oréal Group has invested in the development of alternative test methods. This made it possible to use alternative methods of testing long before European legislation prohibiting animal experiments (March 2013). L’Oréal’s “EPISKIN” is a reconstructed skin, as approved by the EU, and an alternative testing method we use since 1989 for testing of both ingredients and products. Visit http://www.invitroskin.com/ to learn more.

Today we have a large amount of data on ingredients, making it possible to predict an ingredient potential health hazard, the so-called “Predictive Methods”.

But the product / ingredient can be tested in a country outside Europe?

Answer: The ban in the EU is a marketing ban on animal-tested products, which means that products that are tested on animals – no matter where – may not be sold in Europe.

Do you test on animals in China?

Answer: In the specific case of China, it is the regulatory authority in China that perform animal testing on all cosmetic products before they are released on the market. We think that these tests are unnecessary but can not prevent them. L’Oréal has set up a facility for reconstructed skin, especially for Asian skin, and we participate in the evaluation of these practices with local authorities, to produce skin models locally and make them available for other companies. We have shared our knowledge about alternative methods with Chinese authorities, including education, which has led the authorities have now taken a first step towards a validation of our alternative approaches in November in 2013.

How do you feel about this? Do you feel that you have received clarity on the subject?

(This is not a sponsored post)

55 kommentarer10:01 | March 25, 2015

Todays look

27mars

Jag har använt/I’ve used
MAC Technakohl liner Eye-liner kajal Earthline
The balm Balmsai Eyeshadow & brow palette
House of lashes noir fairy (cut in pieces)
Oriflame the one lash resistance mascara

Läppar/Lips
Motives rich formula lipstick Nude

Kinder/Cheeks
NARS Blush orgasm
Anastasia Contour kit

4 kommentarer16:57 | January 29, 2015

Dagens fråga: Vad skulle du aldrig lägga pengar på?

dagensfraga

Hej kära ni!
Mycket kretsar ofta om frågan “om du bara skulle få välja EN produkt för resten av ditt liv.. bla bla..”

Jag undrar nu därför : Vad/vilken skönhetsprodukt skulle du ALDRIG lägga pengar på?

Är det penslar? ögonprimer? foundation? rengöring? skönhetsingrepp? eller något helt annat.
Berätta, det vore jättekul att veta 🙂

/Hi dolls! 🙂
Todays question is: Is there any beauty product you would NEVER buy or lay money on? is it foundation? brushes? Surgery? or something else? tell me!

84 kommentarer
14:20 | September 12, 2014

Konsten att jämföra en stukad fot med en torr hy!

prod123

Jag får ofta frågor kring foundation, och att foundation krackelerar under dagen, eller att huden blir alldeles spegelblank efter två timmar.
Vad bör man göra för att hitta rätt foundation till sin torra/feta hy?

Först och främst.. Behandla orsaken till problemet! Varför är du torr/fet? har du fel produkter?
Är din hy i ett torrt hudtillstånd kanske det räcker med att använda en fetare dag/nattkräm (kanske till och med nattkräm på dagen om du är riktigt torr)
Balanserar du huden så kommer du heller inte ha problem med att din foundation spricker, och din hy kommer kännas mycket behagligare, både med och utan smink.
Krackelerar du fortfarande? Använd då en oljebaserad foundation som ger din hud det den behöver under dagen, kommer du känna att du inte är lika torr längre. Alternativt blanda ut din foundation med din ansiktskräm.

Är din hy fet eller oljig så ska du först och främst använda produkter för fet/oljig hy som hjälper till att balansera huden till ett normalare tillstånd = Mycket enklare att använda foundation
Använd en vattenbaserad foundation som INTE innehåller olja för att hålla huden så matt som möjligt under dagen.
Fet hy kan vara knepig och att ha ett transparent puder eller blottingpapers med sig i väskan är att föredra för att kunna ta bort eventuell glans under dagen.

Tänk på: att det tar mellan 4-6 veckor innan en ny hudvårdsrutin verkar på din hud, så ha tålamod.

Summan av kardemumman: har du ett problem som torr eller fet hy, se till att behandla orsaken till problemet istället för att dölja det. 
Se det som att du har stukat foten, du tar en Ipren för att det ska bli bättre för stunden, men det hjälper inte din fot att må bättre i långa loppet, när värktabletten släpper så har du fortfarande ont och behöver istället låta foten vila. När foten har vilat klart och blivit frisk behöver du heller ingen Ipren och problemet är löst. Förstår ni? 

/I often get questions about foundation, and that foundation crack during the day, or the skin gets veeeery oily in only two hours after applying makeup.
What should you do to find the right foundation for its dry / oily skin?

First of all.. Find the cause of the problem! Why are you dry / oily? do you have the wrong products?
Is your skin dry, perhaps it is enough to use a richer day / night cream (maybe even night cream during the day if you are really dry)
Normalize your skin with skincare may help more than you think, and your skin will feel much more comfortable, both with and without makeup.
Does the foundation still crack? Then use an oil-based foundation that gives your skin what it needs during the day. OR, blend your foundation with your daily moisturizer.

Is your skin fat or oily then you should use products for fat/oily skin that helps to balance the skin to a more normal state = Much easier to use foundation
Use a water-based foundation that does not contain oil to keep the skin as matte as possible during the day.
Oily skin can be tricky and having a translucent powder or blotting papers in your bag is a great tip to avoid any shine during the day.

Remember: it takes between 4-6 weeks before a new skin care routine acts on your skin, so be patient.

The bottom line: You have a problem like dry or oily skin, be sure to treat the cause of the problem instead of hiding it.
Let’s pretend you have a broken foot, taking painkillers helps for the moment, but it does not help your foot feel better in the long run, when the painkillers kicks off you still have pain in your foot and you probably need a doctor to help you out. When the doctor has done his job and your foot have been resting, there’s no need to take painkillers anymore and the problem is solved. Do you get it?

4 kommentarer